Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovená pro Mateřskou školu Březová nad Svitavou pro školní rok 2017/2018

                                                                               

  1. Věk dítěte : Bodování:
  • bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu

  s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato

dítě rok před nástupem povinné školní docházky

  • dítě čtyřleté / dovrší 4 roky do konce září roku, v němž je

žádost podána / 5

  • dítě tříleté / dovrší 3 roky do konce září roku, v němž je

žádost podána / 4

  • dítě s dosažením věku tří let do konce kalendářního roku 3
  • dítě, které nedovrší věku tří let do konce kalendářního roku                      0       

(bude zapsáno v případě volné kapacity MŠ)

II. Bydliště dítěte :

    ° trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí MŠ                                                    2

     ° trvalý pobyt dítěte v okolní obci, kde není předškolní zařízení 1                                                           

     ° jiné bydliště                                                                                                       0

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet přihlášených dětí převýší počet dětí, které lze přijmout v rámci kapacity mateřské školy, bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8). Přednost budou mít děti starší.

Předškolní zařízení přijímá pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Tato kritéria byla schválena na pedagogické radě č.  2/2018 dne 27.3.2018

Ve Březové nad Svitavou dne 10.4.2018

                                                                 

                                                          

                                                       Lenka Škeříková – ředitelka mateřské školy