Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovená pro Mateřskou školu Březová nad Svitavou pro školní rok 2017/2018

Předškolní zařízení přijímá pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Tato kritéria byla schválena na pedagogické radě č.  2/2018 dne 27.3.2018

Ve Březové nad Svitavou dne 10.4.2018

                                                                 

                                                          

                                                       Lenka Škeříková – ředitelka mateřské školy