Prohlášení o ochraně

Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem vašich osobních údajů je:

 • Mateřská škola Březová nad Svitavou
 • Hradecká 313
 • 569 02, Březová nad Svitavou
 • IČO: 70947627
 • /dále jen Škola

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Základní zásady ochrany osobních údajů

 • Mateřská škola Březová nad Svitavou (dále jen škola) se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

Škola shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi školy. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

 

Účely zpracování

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností školy (např. výběr poplatků za stravování ) a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech ve škole).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností školy, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem školy, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak probíhá zpracování osobních údajů

Škola zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování škola využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu ke škole.

Předávání osobních údajů jiným osobám

Škola předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů:

A L I S spol. s r.o.                            IČO: 00672416
Webnode CZ s.r.o.                           IČO: 25536851

Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Škola je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Právo na přístup 

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu 

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence školy, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování 

ukládá obci omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel školy, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu školy. V případě námitek subjektu údajů má škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost 

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů:
 • Pplk. Sochora 27
 • 170 00 Praha 7
 • telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

elektronickým podáním:

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: ms@brezova.cz
 • prostřednictvím datové schránky c2fhkei
 • osobně v ředitelně (písemná žádost, občanský průkaz)
 • Mateřská škola Březová nad Svitavou
 • Hradecká 313
 • 569 02, Březová nad Svitavou

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • GDPR Služby s.r.o.
 • IČO: 28715764
 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 • Odpovědná osoba pověřence

o Filip Šikola

o +420 775 992 451

o filip.sikola@gdpr-sluzby.cz

Slovníček pojmů

 • Oprávněný zájem – zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
 • Osobní údaj – informace o konkrétním, identifikovatelném člověku
 • Příjemce – osoba, které jsou předávány údaje.
 • Správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
 • subjekt údajů – živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 • Účel – důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
 • Zpracování – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
 • Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

 

Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název
Mateřská škola Březová nad Svitavou, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel: Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
3. Organizační struktura
Mateřská škola
Školní jídelna
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Březová nad Svitavou
Hradecká 313
569 02 Březová nad Svitavou
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola Březová nad Svitavou
Hradecká 313
569 02 Březová nad Svitavou
4.3 Úřední hodiny
dle domluvy
4.4 Telefonní čísla
Mateřská škola: 461 521 515
4.6 Adresa internetové stránky
www.skolkabrezova.cz
4.7 Adresa e-podatelny
ms@brezova.cz
4.8 RED IZO
600100219
4.9 Datová schránka
c2fhkei
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: , kód banky:
6. IČ
70947627
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Školní vzdělávací plán předškolního vzdělávání
8.2 Rozpočet
Bude doplněno.
9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy.
11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.
12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy
13. Předpisy
13.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 178/2016 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma.
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přiložit 2017
Přiložit 2018

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů předkládáme “Výroční zprávu o poskytování informací” za rok 2017.
Mateřská škola Březová nad Svitavou, Hradecká 313, 569 02, okr. Svitavy- – příspěvková organizace.

Za sledované období leden až prosinec 2017 bylo podáno :
podané písemné žádosti o informace: 0
podaná odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatné části rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: 0
počet stížností podaných podle §16a: 0
další informace vztahující se k uplatnění zákona:
v průběhu roku 2017 zaměstnankyně školy poskytly ústní a telefonické informace nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). Nebyly vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením.
Výroční zprávu zpracovala:
Lenka Škeříková
ředitelka MŠ

dne 3. ledna 2017

Prohlášení o ochraně soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Subjekty údajů mají právo
Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.
Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
• Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
• zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
• rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
• osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
• subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
• Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
• jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
• ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
• jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
Tato práva mohou občané uplatnit:
ústně – v sídle organizace
písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace
Mateřská škola Březová nad Svitavou
Hradecká 313
569 02, Březová nad Svitavou
e-mailem: ms@brezova.cz
datovou schránkou: c2fhkei
telefonicky na tel. čísle: 461 521 515
Lhůta na zpracování žádosti:
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.
Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
• GDPR Služby s.r.o.
• IČO: 28715764
• Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
• Odpovědná osoba pověřence
o Filip Šikola
o +420 775 992 451
o Filip.sikola@gdpr-sluzby.cz